شماره های تماس مدرسه

 

 

تماس با معاونت پیش دبستان سرآمد : 33266739

تماس با معاونت دبستان پسرانه سرآمد:33274112

تماس با معاونت دبستان پسرانه سرآمد2: 33299442

تماس با معاونت دبستان دخترانه سرآمد: 33278671