بازی آنلاین

 

بازی آنلاین شمارش داده ها ( پایه اول)

 

کارگاهی برای گنجایش(دبستان)

 

رنگ آمیزی (پیش دبستان)

 

آموزش ساعت (پایه دوم)

 

جمع اعداد(پایه دوم و سوم)


عبور از ماز(دبستان)

 

آموزش ضرب 1 (دبستان)

 

آموزش ضرب 2 (دبستان)

 

وصل کردن نقطه ها (دبستان)

 

 

بازی ساعت پایه دوم