خانه

کادر آموزشی دبستان پسرانه سرامد یک

نام و نام خانوادگی

مدرک  تحصیلی

سمت

سمیرا حسینی

کارشناسی
آموزگار پایه اول
فهیمه کاشفی
کارشناسی
آموزگار پایه اول
ناهیده عبداله زاده کارشناسی آموزگار پایه اول
شیرین زاداحمدی نیا کارشناسی ارشد
آموزگار پایه دوم
سحر شه پرست کارشناسی
آموزگار پایه دوم
سولماز صادقی
کارشناسی آموزگار پایه سوم